Guliganerna

Guliganerna

3/2 – Årsmöte 2010

Guliganernas årsmöte är i år den 3/2 kl. 18.00 i Ryavallscafeterian. Glöm inte att medta medlemskort för 2009. Inom kort kommer även inkomna motioner samt valberedningens förslag publiceras här på hemsidan…

[more]

Guliganernas årsmöte är i år den 3/2 kl. 18.00 i Ryavallscafeterian. Glöm inte att medta medlemskort för 2009.

Dagordning
1.Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2.Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
3.Fastställande utav dagordningen.
4.Val av ordförande för och sekreterare för mötet.
5.Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt röst räknare.
6.Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för det gånga verksamhetsåret.
7.Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det gånga verksamhetsåret.
8.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9.Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
10.Fastställande av medlemsavgiften.
11.Ärenden föreslagna av styrelsen.
12.val av:
a, Kassör.
b, Vice ordförande.
c, Vice sekreterare.
d, En ledamot.
e, Två revisorer, varav en sammankallande.
13.Behandling av motioner från medlemmar som skriftligen lämnat dessa till styrelsen, senast två veckor före föreningens årsmöte.
14.Övriga frågor
15.Mötets avslutande

För att läsa hela Guliganernas stadgar, klicka här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela