}

3/2 – Guliganernas årsmöte 2010

Skriven av Guliganerna den 04/01/2010 | Inga kommentarer

Guliganerna kallar till årsmöte för 2010. Tid och plats som gäller är onsdagen den 3 februari kl. 18.00, Ryavallscafeterian. Glöm inte att medta medlemskortet för 2009.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda skriftligt senast den 20/1. Har du en motion eller andra tankar rörande årsmötet och föreningens verksamhet, tveka inte att höra av dig med dessa. Lättast är om du mailar till info@guliganerna.se.

Dagordning
1.Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2.Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
3.Fastställande utav dagordningen.
4.Val av ordförande för och sekreterare för mötet.
5.Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt röst räknare.
6.Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för det gånga verksamhetsåret.
7.Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det gånga verksamhetsåret.
8.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9.Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
10.Fastställande av medlemsavgiften.
11.Ärenden föreslagna av styrelsen.
12.val av:
a, Kassör.
b, Vice ordförande.
c, Vice sekreterare.
d, En ledamot.
e, Två revisorer, varav en sammankallande.
13.Behandling av motioner från medlemmar som skriftligen lämnat dessa till styrelsen, senast två veckor före föreningens årsmöte.
14.Övriga frågor
15.Mötets avslutande

Kontakta valberedningen
Som ni ser på dagordningen är det som vanligt val på ett antal platser i styrelsen. Något som valberedningen redan tidigare här på hemsidan har informerat om. Sista dagen att lämna in till valberedningen är den 12 januari.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *