Guliganerna

Guliganerna

Guliganernas årsmötesprotokoll 2010

Här kommer protokollet från Guliganernas årsmöte 2010.

[more]

Datum: 3 februari 2010-02-03
Plats: Ryavallscafeterian
Antal närvarande: 41 medlemmar

1. Mötet öppnas
Föreningens ordförande Anders Hultin hälsar alla välkomna och öppnar mötet kl.18.07.

2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Mötet ansåg att kallelsen skett i behörig ordning.

3. Fastställande av dagordning
Den av styrelsen föreslagna dagordning godkändes.

4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Till mötesordförande valdes Anders Hultin och till mötessekreterare valdes Emelie Haglund.

5. Val av justeringsmän och tillika rösträknare
Mötet valde Johnny Deltin och Patrik Brandt till att justera protokollet samt räkna röster om så behövs.

6. Verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för det gångna året.
Anders Hultin läser upp verksamhetsberättelsen för mötet, inga anmärkningar gjordes. Föreningens tillförordnade kassör Jesper Andersson presenterade resultat och balansräkning. Vilket bland annat visar ett överskott på 24 673 kr under året som främst beror på att vi inte fått ut så många nummer av Gula Sidorna som beräknat.

7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under senaste året
Per Hultin läser upp revisorernas (Per Hultin och Jonas Lidén) revisionsberättelse. Revisorerna föreslår att mötet skall godkänna styrelsens redovisning.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljar styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret
En verksamhetsplan/framtidsdokument skall styrelsen ta fram inom kort. Budgeten presenteras utav den tillförordnande kassören Jesper Andersson. Med tanke på att det just nu finns ganska bra med medel i föreningen så räknar vi med att backa 22 000 kr under 2010. Detta främst beroende på att vi tänker satsa extra på resor för att på så vis kunna få in fler medlemmar. Styrelsen budget godkändes av årsmötet.

10. Fastställande av medlemsavgift
Mötet beslutar om oförändrade medlemsavgifter för 2011.

11. Ärenden förslagna av styrelsen
Styrelsen hade inte några ärenden att ta upp.

12. Val av:
Vice ordförande: Kennet Johansson, 2 år Omval
Vice sekreterare: Olivia Olausson, 2 år Omval
Kassör: Jesper Andersson, 2 år Nyval
Ledamot: Alfred Johansson, 2 år Nyval
Ledamot: Linus Ternander, 1 år Nyval (fyllnadsval)
Ledamot: Markus Kärna, 1 år Nyval(fyllnadsval)

I styrelsen sitter sedan tidigare:
Ordförande: Anders Hultin
Sekreterare: Emelie Haglund
Ledamot: Andreas Tranlöv
Samtliga med ett år kvar.

Valberedning:
Eric Sjölin, 1 år Nyval
Hans Gabrielsson, 1 år Omval
Joakim Carlsson, 1 år Omval

Revisorer:
Per Hultin, 1 år Omval
Jonas Lidén, 1 år Omval

Sammankallande för valberedningen är Eric Sjölin och för revisorerna Per Hultin.

13. Behandling av inkomna motioner och förslag
Markus Kärnä har inlämnat en motion angående ”klackens” placering. Anders Hultin läser upp motion samt styrelsens kommentar samt förslag till ändring av motionen. Markus Kärnä kunde inte närvara vid mötet och istället agerade Linus Ternander som ombud. Han meddelar att Markus ställer sig bakom styrelsens ändring och årsmötet godkände förslaget.

14. Övriga Frågor
• Johnny Deltin tog upp fakta angående moms för föreningar. Just nu är det så att ideella föreningar inte betalar moms för näraliggande verksamhet. Detta är dock under utredning efter EU-direktiv där förslaget istället är att även ideella föreningar ska betala moms. Han förslog att styrelsen snarast bör kolla upp detta.
• Eva Fihn undrade om vi hade gjort någon utvärdering om varför gjort ett medlemstapp under 2009. Styrelsen genom Andreas Tranlöv berättade att styrelsen hade gått igenom detta och främst trodde att det orsakerna var att Inbetalningslapparna kom ut väldigt sent under 2009 vilket gjorde att vi under 2009 bara skickade ut dessa en gång istället som för tidigare två gånger. Dessutom så hade vi under 2009 inte lika många riktigt stora resor vilket är en sak som föreningen tidigare år fått in väldigt många medlemmar på.
• Robert Hyltskog frågade om Guliganerna kunde ha någon inverkan i hur spelprogrammet ser ut. Anders Hultin svarade då att vi som förening inte på något sätt direkt kan påverka spelprogrammet. Däremot hoppas vi att vi genom SFSU ska kunna påverka i frågor likt dessa i framtiden. Vi kommer däremot att under säsongen försöka bilda opinion i frågorna på olika sätt.
• Per Hultin frågade om hur pass stora Guliganerna är trots medlemstappet om man jämför med de resterande supporterföreningarna i Allsvenskan. Andreas Tranlöv sa att föreningen fortfarande troligtvis var bland de fyra största medlemsmässigt i Allsvenskan.
• Styrelsen genom Anders Hultin valde att extra tacka av Johnny Deltin efter sin tid i styrelsen som varit. Johnny fick en speciell matchtröja utan reklam och med Guliganernas emblem på bröstet vilket är en sak han har efterfrågat i souvenirutbudet länge.
• Styrelsen genom Anders Hultin passade även på att tacka av Eric Sjölin, Stefan Carlsson och Oscar Berglund för sin tid av förtjänstfullt arbete i styrelsen och välkomnade samtidigt in de nya.
• Christoffer Fogelqvist berättade att en arbetsgrupp endast inriktad på media såsom t.ex. foto, film, hemsida och grafik är under uppstart i Guliganerna och att man om man vill vara med att jobba i den kunde man höra av sig till media@guliganerna.se.
• Andreas Tranlöv berättar att styrelsen under året ska arbeta med att ta fram ett förslag till nya stadgar vilket ska presenteras på årsmötet 2011.
• Andreas berättar även att Johan Sandberg är ansvarig för att starta upp ett korplag i Guliganernas regi igen och att man ifall man vill vara med lättast får kontakt med honom genom att skicka ett PM till ”Sandberg” på Guliganernas forum.

15. Mötet avslutas
Mötesordförande Anders Hultin avslutar mötet.

Vid pennan Emelie Haglund och reviderat av Johnny Deltin och Patrik Brandt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela