Guliganerna

Guliganerna

Dagordning inför årsmöte 2014-02-05

Dagordning Guliganernas årsmöte 2014 1. Parentation 2.Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 3.Fråga om mötets stadgeenliga utlysande. 4.Fastställande av dagordningen. 5.Val av ordförande och sekreterare för mötet. 6.Val av justeringsmän, som jämte mötesordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare. 7.Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för det gångna verksamhetsåret. 8.Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under […]