Guliganerna

Guliganerna

Dagordning inför årsmöte 2014-02-05

Dagordning Guliganernas årsmöte 2014

1. Parentation
2.Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
3.Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
4.Fastställande av dagordningen.
5.Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6.Val av justeringsmän, som jämte mötesordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
7.Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för det gångna verksamhetsåret.
8.Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det gångna verksamhetsåret.
9.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Presentation av styrelsens tankar, idéer och planer inför det kommande verksamhetsåret.
11.Fastställande av medlemsavgiften.
12.Val av:
a, Vice Ordförande
b, Kassör
c, Ledamot 1 på 2 år.
d, Ledamot 2, fyllnadsval på 1 år.
e, Ledamot 3, fyllnadsval på 1 år.
13. Val av ledamöter till valberedningen varav en sammankallande.
14.Behandling av motioner från medlemmar som skriftligen lämnat dessa till styrelsen, senast två veckor före föreningens årsmöte.
15.Övriga frågor
16.Mötets avslutande

Vill du vara med att utveckla Guliganerna?
Hör då av dig till valberedningen, klicka här för mer info. 

Tid och plats som gäller är onsdagen den 5 februari kl. 18.00, Ryavallscafeterian. Glöm inte att medta medlemskortet för 2013.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela