Guliganerna

Guliganerna

Styrelsens förslag till nya stadgar

På årsmötet idag kommer ni medlemmarna få ta ställning till styrelsens förslag till nya stadgar för Guliganerna.

Guliganernas stadgar
§1. Namn och Hemort.
Föreningens namn är Guliganerna och hemorten är Borås.

§2. Ändamål.
Föreningens ändamål är att stödja Idrottsföreningen Elfsborg och dess fotbollslag, främst genom aktivt läktarstöd på matcherna. För att göra det möjligt för medlemmar och andra att stödja laget på bortaplan, ser vi det som vår uppgift att anordna resor till de bortaarenor där
IF Elfsborg spelar. Guliganerna skall på alla sätt arbeta för en god läktarkultur. Föreningen tar avstånd från alla former av våld och rasism, på och utanför arenorna. Guliganerna är en ideell förening, obunden av politiska, religiösa och andra organisationer. Föreningen bygger på och arbetar för grundläggande föreningsdemokratiska principer.

§3. Medlemskap
Den som vill bli medlem i föreningen skall inbetala beslutad medlemsavgift och anses därmed ha godkänt föreningens stadgar och blivit medlem. Medlem äger rätt att närvara vid föreningens möten och har yttrande- och rösträtt vid dessa enligt principen en man, en röst.
Se även § 8.Rösträtt.
Ordinarie föreningsstämma kan utse medlem till hedersmedlem.

§ 3.1 Medlems utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha utträtt ur föreningen.

§ 3.2 Uteslutning av medlem
Om en medlem bryter mot föreningens stadgar eller på annat sätt motarbetar föreningens verksamhet eller syften, bestraffas berörd person vid lindrig förseelse, med en varning. Vid ytterligare förseelse eller vid en första förseelse som styrelsen finner grov, bestraffas medlemmen med uteslutning. Beslut om disciplinära åtgärder fattas av styrelsen, varvid den berörde skall ges möjligheter att yttra sig i frågan. Uteslutning i föreningen gäller till nästkommande årsmöte.

§4. Styrelsen.
Föreningens styrelse skall bestå av ordförande, vice ordförande, kassör och minst fyra stycken ledamöter, samt erforderligt antal suppleanter. Styrelsen utser inom sig sekreterare och vice sekreterare samt de övriga befattningshavare som behövs.
Styrelsens uppgift är att samordna föreningens verksamhet, sammankalla möten, besluta om disciplinära åtgärder, besluta om aktiviteter samt fördela arbetsuppgifter inom föreningen.
För att styrelsen skall kunna fatta beslut, skall minst en majoritet av styrelsemedlemmarna vara närvarande på mötet.
Firmatecknare är ordförande, vice ordförande och kassör, var för sig. Kassören är dock huvudansvarig för föreningens ekonomi.
Styrelsen övervakar att föreningens stadgar och beslut efterlevs.

§ 5. Valberedning.
Alla val vid föreningens stämmor skall förberedas av en valberedning. Valberedningen skall utses årligen av ordinarie årsmöte och bestå av minst två och högst tre ledamöter, varav en skall vara sammankallande.
Valberedningen skall senast 14 dagar före årsmötet överlämna sina förslag till styrelsen samt publicera dessa för medlemmarna genom lämpliga kanaler.

§ 5.1 Förslag till valberedningen
Röstberättigad medlem har rätt att senast 30 dagar före årsmötet inkomma med förslag till valberedningen gällande de val som skall ske vid årsmötet. Valberedningen skall senast 14 dagar före den ovan angivna tidens utgång, via lämpliga kanaler, informera om medlemmarnas rätt att inkomma med förslag till valberedningen.

§ 6. Räkenskapsåret.
Räkenskapsåret sträcker sig från 1/1 till 31/12.

§ 7. Kallelse till möten.
Kallelse till styrelsemöte sker genom brev eller personlig kontakt. Kallelse till allmänna möten sker genom lämpliga kanaler. Kallelse till årsmötet skall annonseras minst tre veckor före utsatt tid via lämpliga kanaler.

§ 8. Rösträtt.
Rösträtt på allmänna möten och årsmöte innehas av fysiskt närvarande medlemmar som erlagt medlemsavgift för det senaste verksamhetsåret samt uppnått en ålder av minst 13 år.

§ 9. Årsmötet
Föreningens årsmöte hålls senast i mars månad. Motioner från medlemmar till årsmötet skall inlämnas skriftligen till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.

§ 9.1 Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla till extra årsmöte eller skall göra det om minst 8% utav föreningens medlemmar önskar det. Kallelse till extra årsmöte skall annonseras minst 7 dagar före utsatt tid via lämpliga kanaler.

Vid årsmöte skall minst följande punkter finnas med på dagordningen:
1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om kallelse till årsmötet skett på rätt sätt.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två personer som jämte mötesordföranden skall justera mötesprotokollet, samt agera rösträknare under mötet.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det gångna
verksamhetsåret.
7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det gångna verksamhetsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Presentation av styrelsens tankar, idéer och planer inför det kommande verksamhetsåret.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Val av:
a) ordförande för en tid av två år.
b) kassör och vice ordförande för en tid av två år.
c) vice ordförande för en tid av två år.
d) erforderligt antal styrelseledamöter för en tid av två år.
e) erforderligt antal styrelsesuppleanter för en tid av ett år.
f) två revisorer för en tid av två år, varav en är sammankallande.
g) Vid behov genomförs fyllnadsval på årsmötet enligt ovan nämnda statuter.
12. Val av ledamöter till valberedningen varav en är sammankallande.
13. Behandlingar av motioner och förslag.
14. Övriga frågor.
15. Mötets avslutande.

§10. Stadgeändringar.
Beslut om stadgeändring kan endast fattas av årsmöte och kräver då kvalificerad majoritet,
d.v.s. 2/3 av de på mötet fysiskt närvarande medlemmarna.

§11. Föreningens upplösande.
Beslut om föreningens upplösande skall fattas vid två på varandra följande årsmöten varav det första skall vara föreningens ordinarie årsmöte och det andra skall vara ett extrainkallat årsmöte.
Det extrainkallade årsmötet vid behandlande utav § 11 skall hållas mellan 20 till 40 dagar efter ordinarie årsmöte. Utlysning av detta extrainkallade årsmötet skall ske av senast sittande styrelse senast sju dagar efter avslutat ordinarie årsmöte.
Beslut gällande denna fråga, skall för att vara giltig, på båda mötena fattas med minst 2/3 majoritet. I händelse av föreningens upplösande skall eventuella kvarvarande tillgångar tillfalla IF Elfsborg.

.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela