Guliganerna

Guliganerna

Dagordning Guliganernas årsmöte 2020.

Nedan presenteras dagordningen för Guliganernas årsmöte som hålls idag (onsdag) klockan 18:15 i föreningens medlemslokal Gula Villan. Varmt välkomna på mötet!

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om kallelse till årsmötet skett på rätt sätt.
 3. Fastställande av dagordning.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två personer som jämte mötesordförande skall justera mötesprotokollet, samt agera rösträknare under mötet.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det gångna verksamhetsåret.
 7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det gångna verksamhetsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Presentation av styrelsens tankar, idéer och planer inför det kommande verksamhetsområdet.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Val av:
  a) Kassör och vice ordförande för en tid av två år.
  b) Erforderligt antal styrelseledamöter för en tid av två år.
  c) Vid behov genomförs fyllnadsval på årsmötet enligt ovan nämnda statuter.
 12. Val av ledamöter till valberedningen varav en är sammankallande.
 13. Behandlingar av motioner och förslag.
 14. Övriga frågor.
 15. Mötet Avslutas

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela