Guliganerna

Guliganerna

Guliganernas årsmöte 26/1

På tisdag 26 januari klockan 18.00 kallar Guliganerna till årsmöte. Platsen för årsmötet kommer vara Brygghuset på Bryggaregatan 14 i Borås. Mötet arrangeras på våning 2 och lokalen öppnar 17.30 där det kommer serveras fika. Glöm inte att medta 2015 års medlemskort. Föreningen har inte fått in några motioner ifrån medlemmar till detta årsmöte. För mer info […]

Inför årsmötet: Verksamhetsberättelse 2015

Styrelsens sammansättning 2015: Ordförande: Glenn Holvik Gustavsson Vice ordförande: Kennet Johansson (Ansvarsområde: Resor) Kassör: Jesper Andersson (Ekonomi) Ledamöter: Maria Sabel (Sekreterare och medlemsansvar) Ninja Claesson (Mediaproduktion) Josef Borhammar (Event och projekt) Malin Nilzon (Souvenirer) Ludvig Andersson (Elfsborgsläktaren) Jakob Franzén (Elfsborgsläktaren) Styrelsen arrangerade under 2015 nio stycken styrelsemöten. Vi hade även ett extrainkallat möte i maj […]

Inför årsmötet: Förslag till verksamhetsplan 2016

2015 påbörjades ett arbete av en mer eller mindre helt ny styrelse. Ett arbete vi anser fungerar bra och som vi vill fortsätta utveckla. Det stora fokuset utöver den dagliga verksamheten kommer under 2016 ligga på föreningens 25-årsjubileum, där vi hoppas kunna lägga mycket fokus och arbete. 6-7 februari kommer den nyvalda styrelsen åka till […]

Inför årsmötet: Dagordning

1. Parentation 2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 4. Fastställande av dagordningen 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet 6. Val av justeringsmän, som jämte mötesordföranden skall justera mötesprotokollet, samt agera rösträknare 7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för det gångna verksamhetsåret 8. Revisorns berättelse […]