Guliganerna

Guliganerna

Inför årsmötet: Dagordning

1. Parentation

2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

4. Fastställande av dagordningen

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet

6. Val av justeringsmän, som jämte mötesordföranden skall justera mötesprotokollet, samt agera rösträknare

7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för det gångna verksamhetsåret

8. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det gångna verksamhetsåret

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Presentation av styrelsens tankar, idéer och planer inför det kommande verksamhetsåret

11. Fastställande av medlemsavgiften

12. Val av:
a, Vice ordförande på 2 år
b, Kassör på 2 år
c, Ledamot 1 på 2 år
d, Ledamot 2 på 2 år
e, Två revisorer på en tid av två år, varav en sammankallande
f, Ledamöter till valberedningen varav en sammankallande

13. Behandling av motioner och förslag från medlemmar

14. Övriga frågor

15. Mötets avslutande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela