Guliganerna

Guliganerna

Guliganernas stadgar

§1. Namn och Hemort.
Föreningens namn är Guliganerna och hemorten är Borås.

§2. Ändamål.
Föreningens ändamål är att stödja Idrottsföreningen Elfsborg och dess fotbollslag. Främst genom aktivt läktarstöd på matcherna. För att göra det möjligt för medlemmar och andra att stödja laget på bortaplan, ser vi det som vår uppgift att anordna resor till de bortaarenor där Elfsborg spelar. Föreningen skall på alla sätt främja en bättre läktarkultur genom att stävja alla tendenser till våld och rasism, på och utanför arenorna. Guliganerna är en ideell förening, obunden av alla politiska, religiösa och andra organisationer. Föreningen bygger på grundläggande demokratiska principer.

§3. Medlemskap.
Mom. a) Var och en som erkänner föreningens stadgar äger rätt till medlemskap. Ansökan om medlemskap görs till styrelsen.

Mom. b) Om en medlem bryter mot föreningens stadgar eller på annat sätt motarbetar föreningens verksamhet eller syften, bestraffas han/hon vid lindrig förseelse, med en varning. Vid ytterligare förseelse eller vid en första förseelse som styrelsen finner grov, bestraffas medlemmen med uteslutning. Beslut om disciplinära åtgärder fattas av styrelsen, varvid den berörde skall ges möjligheter att yttra sig i frågan. Uteslutning i föreningen gäller till nästkommande årsmöte, då uteslutna medlemmar kan återupptas i föreningen efter individuell prövning.

Mom. c) Medlem äger rätt att närvara vid föreningens möten och har yttrande- och rösträtt vid dessa enligt principen en man, en röst.

Mom. d) Medlemsavgiften, vars storlek beslutas av årsmötet betalas till föreningens postgiro.

§4. Styrelsen.
Mom. a) Årsmötet väljer en styrelse bestående av nio ledamöter.

Mom. b) Styrelsens uppgift är att samordna föreningens verksamhet, sammankalla möten, besluta om disciplinära åtgärder, anordna aktiviteter samt fördela arbetsuppgifter inom föreningen.

Mom. c) För att styrelsen skall kunna fatta beslut, skall minst fem ledamöter vara närvarande på mötet.

Mom. d) Till firmatecknare utses ordförande, vice ordförande och kassör. Var och en får agera enskilt. Kassören är dock huvudansvarig för föreningens ekonomi.

§5. Räkenskapsåret.
Räkenskapsåret sträcker sig från 1/1 till 31/12. Årsmötet hålls senast i mars månad.

§6. Kallelse till möten.
Kallelse till styrelsemöte sker genom brev eller personlig kontakt. Kallelse till allmänna möten sker genom personlig kontakt eller brev och genom att annonseras ut på hemsidan. Till årsmötet skall skriftlig kallelse skickas ut senast tre veckor före årsmötet. Kallelse till årsmöte annonseras ut på hemsidan.

§7. Rösträtt.
Var och en som erlagt medlemsavgiften har rösträtt på allmänna möten och årsmöte.

§8. Stadgeändringar.
Beslut om stadgeändring kan endast fattas av årsmöte och kräver då kvalificerad majoritet, d.v.s. 2/3 av de på mötet närvarande medlemmarna.

§9. Föreningens upplösande.
Beslut om upplösande av föreningen kan endast fattas av årsmöte och kräver då kvalificerad majoritet. I händelse av föreningens upplösande skall eventuella kvarvarande tillgångar tillfalla IF Elfsborg.

§10. Årsmötet
Mom. a) Motioner från medlemmar till årsmötet skall inlämnas skriftligen till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

Mom. b) Vid årsmöte skall minst följande punkter finnas med på dagordningen:
1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
3. Fastställande av dagordningen.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det gångna verksamhetsåret.
7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det gångna verksamhetsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Val av:
a) föreningens ordförande tillika styrelsens ordförande för en tid av två år.
b) val av sekreterare samt fyra ledamöter av styrelsen för en tid av två år.
c) Val av kassör, vice ordförande, vice sekreterare för en tid av två år.
d) Val av två revisorer för en tid av två år, varav en är sammankallande.
e) Vid behov genomförs fyllnadsval på årsmötet enligt ovan nämnda statuter.
12. Behandlingar av motioner och förslag.
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela