Guliganerna

Guliganerna

Rapport från IF Elfsborgs årsmöte 2009

Från Guliganernas sida kan vi med glädje konstatera att IF Elfsborgs årsmöte 2009 blev väldigt intressant. Årsmötet bjöd på fler debatter än brukligt och de två motioner vi tidigare publicerat här på hemsidan och uttryckt vårt stöd för, båda också gick igenom i sitt ursprungliga utseende…

Innan årsmötet formellt öppnades så hade Riksidrottsförebundets ordförande, Karin Mattson Weijber, ett framförande på ungefär 20 minuter. Framförandet handlande bland annat deras RF-styrelses nuvarande inställning till 51%-regeln där de har valt att inte bifalla den motion som SvFF ihop med SIF har lämnat utan vill att frågan skall utredas mer innan ett beslut kan tas. Dock kommer motionen ändå att behandlas på RF-stämman i maj. Förutom det så talade hon även om spelrättigheter och hur de påverkar idrottens ekonomi. Samt att det kunde vara ändringar på gång inom detta.

Efter hennes framförande och en kort frågestund så öppnades årsmötet officiellt och till detta års mötesordförande valdes Ulf Olsson. Årsmötet avlöpte sedan efter den enligt stadgarna fastlagda dagordningen. Det innebär att ordinarie redovisningar av föreningens verksamhet under 2008 gällande såväl ekonomi som på den sportsliga sidan drogs igenom.

Det enda som är värt att nämna innan valen är att föreningens medlemsavgifter från och med 2010 höjs till 300 för vuxna och huvudmedlemmar respektive 100 kr för ungdomar under 16 år samt extra familjemedlemmar gentemot 200 respektive 50 kronor som det varit tidigare. En av motiveringarna till höjningen var numer kommer ge ut ett magasin fyra gången per år till sina medlemmar.

Sedan var det dags av val till styrelsen. Där blev det enbart omval på samtliga de poster som var uppe för val vilket betyder att Bosse Johansson fortsätter som ordförande och att styrelsen i helhet kommer se ut precis som föregående år. Likaså blev det omval utav valberedningen. Gällande revisorer blev det dock en förändring där Sverre Rökaas efter många års tid som revisor åt IF Elfsborg inte ställde upp till omval utan en ny kraft fick ta över.

Efter det var det dags för att behandla de båda inkomna motionerna. Först så behandlades den inkomna motionen i 51%-frågan. Först så drog styrelsen genom Bosse Johansson sina synpunkter på motionen samt deras motförslag och sedan var det upp till fri debatt angående motionen. Styrelsens motförslag var att man ställde sig negativ till den motion som skickas in till RF-stämman men att man inte skulle ställa sig klart positiv redan nu till att arbeta aktivt för att behålla paragrafen om 51%-regeln inom RF: s eller SvFF: s stadgar vilket den ursprungliga motionen hade för avseende. Andreas Tranlöv som var en av de två motionärerna, Linus Ternander var den andra, gick då upp och talade för motionen och bemötte även styrelsens motförslag. Efter det var det ett antal medlemmar på mötet som valde att säga sin syn på saken innan återigen Bosse Johansson samt Andreas Tranlöv bemötte det nya som diskuterats. Det stod tillslut klart att det fanns två förslag för årsmötet att rösta på. Antingen så fanns alternativet att rösta på motionen i dess ursprungliga utseende eller så kunde man gå på styrelsens linje.

Först var det då upp till dem som ville bifalla motionen i dess ursprungliga utseende att säga till och sedan upp till dem som ville gå på styrelsen linje att säga till. Mötesordföranden bedömde då att de som ville ha det ursprungliga utseendet varit fler och ingen begärde heller någon votering så då kunde motionen klubbas.

Sedan skulle också den inkomna motionen angående att IF Elfsborg skall verka för att inte begränsa antalet ståplatser inom Svensk fotboll behandlas. Här gick proceduren precis likt den gjort vid den tidigare motionen. Där först styrelsen gav sin syn på saken och deras motförslag till motionen. Detta motförslag gick ut på att IFE skall verka för att bevara ståplats men de tyckte också att begränsningen utav den hade kommit fram på rätt sätt och var nöjda med hur den var utformad. Efter detta valde återigen en av de två motionärerna som var samma som vid den föregående motionen att gå upp och tala för sin sak. Denna gång var det Linus Ternander som valde att gå upp och tala om varför man ansåg att det inte finns någon anledning att ha övergripande regler från SvFF och SEF att begränsa andelen ståplatser utan att detta är upp till varje förening själva att bedöma. Detta givetvis under förutsättningar att samtliga platser på arenan håller en god standard.

Denna fråga blev ännu mer debatt om och många på mötet uttryckte vad de tyckte i frågan varav det absoluta flertalet uttryckte sitt stöd för ursprungsmotionen. Ursprungsmotionen fick även flertalet bifall från de samlade medlemmarna, bland annat Solveig Kjörnsberg valde att bifalla motionen och uttrycka sitt stöd för att inte reglera andelen ståplatser.

Proceduren var sedan samma som vid den första motionen och först fick alltså de som ville bifalla motionens ursprungliga utseende säga till och sedan de som stödde styrelsens linje säga sitt. Återigen bedömde mötesordföranden att de som ville ha det ursprungliga utseendet på motionen varit fler och inte heller denna gång begärde någon votering. Även denna motion kunde då alltså klubbas igenom.
En medlem ville sedan ha samtliga i styrelsen skulle gå upp på scen och göra en kort presentation av sig själva vilket möttes av tillmötesgående tillrop. Detta genomfördes sedan av de styrelsemedlemmar som närvarade och Bosse Johansson redogjorde för de som inte var på plats.

Efter det ville ytterligare en medlem att den tidigare traditionen med att namnen på samtliga medlemmar som under året gått bort skall läsas upp och hållas en tyst minut över. Styrelsen visste inte riktigt varför detta fallit bort men vad det verkade skulle man ta tillbaka traditionen. Dock var det oklart när en sådan tyst minut skulle ske, om det skall vara på årsmötet som tidigare eller på det medlemsmöte som IF Elfsborgs alltid håller efter avslutad säsong på hösten.
_______________________________________________________________

Kommentar: Guliganernas styrelse ser med tillförsikt på det genomförda årsmötet och är nöjda såväl med de som valdes till poster såväl i styrelsen som valberedning. Vi är även mycket nöjda med att föreningens medlemmar valde att använda de demokratiska tillvägagångssätt som finns inom föreningsrörelsen. Vi är också givetvis väldigt nöjda med att de motioner som vi i Guliganernas styrelse tidigare valt att ställa oss bakom gick igenom så som de ursprungligen såg ut och alltså med oförminskad kraft. För övrigt vill vi tillägga att föreningen ser stark ut och med ett eget kapital på nästan 37 miljoner så skall vi stå väl rustade även då vi stöter på motgång.

/Guliganernas styrelse

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela