Guliganerna

Guliganerna

Guliganernas årsmötesprotokoll 2012

Guliganernas årsmötesprotokoll 2012

Datum: 15 februari
Plats: Ryavallscafeteria
Antal närvarande: 45 medlemmar

Innan mötet startade hölls en tyst minut för två av våra medlemmar som lämnat oss under året. Paul Berglund och Johan Svensson.

1 Mötet öppnas
Föreningens ordförande Anders Hultin hälsar alla välkomna och öppnar mötet kl 18.10

2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
Mötet ansåg att kallelsen skett i behörig ordning

3. Fastställande utav dagordningen
Två ändringar gjordes i dagordningen innan den godkändes.
1- Tillägg av val av valberedning som punkt 12, e
2- Omformulering av punkt 9. Istället för ”Fastställande av verksamhetsberättelse och budget för det kommande verksamhetsåret” skrivs ”Presentation av styrelsens tankar, idéer och planer inför det kommande verksamhetsåret”

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Till mötesordförande valdes Anders Hultin och till mötessekreterare valdes Emelie Haglund.

5. Val av justeringsmän och tillika rösträknare
Mötet valde Tobias Bornefalk och Johnny Deltin till att justera protokollet samt att agera rösträknare.

6. Styrelsen verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret.
Anders Hultin läser upp verksamhetsberättelsen för mötet, inga anmärkningar gjordes. Föreningens kassör Jesper Andersson går igenom ekonomin och konstaterar att föreningen visar ett överskott på 37 000kr under året, främst efter ökade medlemsintäkter.

7. Revisorn berättelse över styrelsen förvaltning under det gångna verksamhetsåret.
Per Hultin läser upp revisorernas (Per Hultin och Jonas Lidén) revisions berättelse. Revisorerna föreslår att mötet skall godkänna styrelsens redovisning.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet beviljar styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

9. Presentation av styrelsens tankar, idéer och planer inför det kommande verksamhetsåret.
Efter ett händelserikt 2011 ser styrelsen fram mot ett spännande år även 2012, där förhoppningen är att ytterligare utveckla föreningen både organisationsmässigt och genom att binda tills sig än fler medlemmar.
Budget och fler planer kommer att fastställas under den nya styrelsens konferenshelg i Varberg, 5-6 mars.

10. Fastställande av medlemsavgifter.
Mötet beslutar om oförändrade medlemsavgifter för 2013

11. Ärenden föreslagna av styrelsen.
Styrelsen hade inte några ärenden att ta upp.

12. Val av:
Eric Sjölin från Valberedningen ger följande förslag som årsmötet röstar igenom.

Kassör: Jesper Andersson , 2år Omval
Ledamot: Kennet Johansson 2år Omval
Ledamot: Josef Borhammar , 2år Nyval
Ledamot : Glenn Holvik Gustavsson, 2år Nyval

I styrelsen sitter sedan tidigare:
Ordförande Anders Hultin
Ledamot: Emelie Haglund
Ledamot: Kim Eriksson
Ledamot: Magnus Jansson
Ledamot: Jonas Bodén
Samtliga med ett år kvar.

Valberedning:
Linus Ternander (sammankallande) 1år Omval
Oliva Olausson 1år Nyval
Fredrik Johansson 1år Nyval

13 . Behandling av motioner
Inga motioner har lämnats in till styrelsen

14. Övriga frågor
Markus Kärnä frågar hur föreningens arbete kring hans motions som röstades igenom vid
Årsmötet 2010 går. Där det beslutades att föreningen alltid skall arbeta för att ”klacken” står på Elfsborgsläktaren.
Anders Hultin berättar att motionen efterlevs genom att Guliganerna alltid framför att Elfsborgsläktaren alltid är vårt förstahandsval vid samtliga matcher. Dock sätter UEFA-regler och andra saker stopp för möjligheten att hålla nämnd läktare öppen enligt vårt önskemål vid olika tillfällen.

Eric Sjölin berättade om sin nya tjänst som SLO för IF Elfsborg. SLO står för Supporter Liaison Officer och dess uppgift är att vara en ”brobyggare” mellan fotbollsföreningen och Supportrarna.

Eric berättar även kort om Supporters Direct i Storbritannien, där organisationen hjälper supportrar med ” Supporter trust , där supportrarna organiserar sig och köper upp andelar i sina klubbar som har lämnat vårt system med medlemsägda klubbar.

Andreas Nilsson önskar att föreningen investerar i lampor till balkongen så att det blir lite ljus på kvällarna men också för säkerhetens skull.

Olivia Olausson berättar att Guliganerna även under 2012 kommer samarbeta med Lilla Bräneriet. Där vi som medlemmar i Guliganerna får ett bättre pris alla dagar i veckan mot uppvisande av medlemskort och legitimation.

Andreas Tranlöv frågar om Guliganerna kommer att skicka någon representant till European Football Fans’ Congress som FSE arrangerar i Istanbul i juli och undrar även om Guliganerna kommer stödja FSE ekonomiskt. Anders Hultin meddelar att föreningen kommer att ge en krona per medlem även under 2012, möjligheten med representation på kongressen skall kollas upp.
Som medlem i SFSU stödjer vi även dem ekonomiskt.

Andreas Tranlöv berättar kort om den kommande kampanjen för att öka försäljningen av seriebiljetter främst på Elfsborgsläktaren och ett mål för 2012 är att nå 500 säsongskort.

Om det är någon som vill vara med och spela och hjälpa till med Guliganernas korplag ber vi er att kontakta Anders Hultin eller Andreas Tranlöv.

15. Mötet avslutas
Mötesordföranden Anders Hultin avslutar mötet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela