Guliganerna

Guliganerna

Missa inte årsmötet nu på onsdag!

Guliganerna kallar till årsmöte för 2012. Tid och plats som gäller är onsdagen den 15 februari kl. 18.00, Ryavallscafeterian. Glöm inte att medta medlemskortet för 2011.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda skriftligt senast den 1/2. Har du en motion eller andra tankar rörande årsmötet och föreningens verksamhet, tveka inte att höra av dig med dessa. Lättast är om du mailar till info@guliganerna.se.

Dagordning
1.Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2.Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
3.Fastställande utav dagordningen.
4.Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5.Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt röst räknare.
6.Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för det gånga verksamhetsåret.
7.Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det gånga verksamhetsåret.
8.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9.Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
10.Fastställande av medlemsavgiften.
11.Ärenden föreslagna av styrelsen.
12.val av:
a, Kassör
b, Ledamot 1.
c, Ledamot 2.
d, Ledamot 3.
13.Behandling av motioner från medlemmar som skriftligen lämnat dessa till styrelsen, senast två veckor före föreningens årsmöte.
14.Övriga frågor
15.Mötets avslutande

Valberedningens förslag
Klicka här för att läsa valberedningens förslag till årsmötet på styrelse.

För att läsa hela Guliganernas stadgar, klicka här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela