Guliganerna

Guliganerna

Guliganernas årsmötesprotokoll 2013

Den 6 februari höll Guliganerna ett välbesökt årsmöte på Borås Arena. Här kommer ett välskrivet protokoll som nu  justeringsmännen tillsammans med mötesordföranden har godkänt.

Årsmötesprotokoll 2013

Borås Arenas pressrum, 6 februari 2013 klockan 18.00

Deltagare: Totalt 46 röstberättigade

Före mötets öppnande krävdes lokalbyte då utlyst lokal, Ryavallens cafeteria, ej inrymde alla deltagare. Ny lokal blev Borås Arenas pressrum.

§1. Anders Hultin öppnar mötet genom upprop och fastställande av röstlängd för mötet. Alla deltagare som betalt medlemsavgiften för 2012 har rätt till en röst.

§2. Anders Hultin frågar om deltagarna kan godkänna att mötet utlysts korrekt, bland annat på guliganernas hemsida. Utlysandet godkänns.

§3. Dagordningen för mötet fastställs med en förändring, ett val av ledamot har fallit bort och ska således läggas till. Dagordningen med förändring godkänns.

§4. Till val av ordförande för mötet föreslås Anders Hultin. Mötet anser nog med förslag. Till val av sekreterare föreslås Emelie Haglund eller Eva Fihn. Mötesordförande uttrycker att det kan vara positivt med en sekreterare utanför styrelsen så Eva Fihn utses till sekreterare.

§5. Val av justeringsmän samt rösträknare. Tobias Bornefalk samt Alfred Johansson föreslås. Mötet anser nog med förslag.

§6. Ordförande Anders Hultin läser upp verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhets-året som finns bifogad i dagordningspappren som deltagarna försetts med. Därefter går kassör Jesper Andersson igenom resultat och balansräkning.

 • Avseende ekonomi konstaterar Andersson att föreningen gick 60,000 kronor plus på normal drift samtidigt som man fått in en engångsintäkt på 40,000 kronor för bortasupporterkorten. Dessa avser man avsätta i en fond utanför budgeten till specialprojekt. Vid årsskiftet fanns cirka 300,000 kronor på föreningens konton. Gula Sidorna kostade ca 34.000kr för två nummer. Utgifter för busshyra uppgick till 223.000kr., varav föreningen subventionerade med knappt 27.000kr.
 • En stor kassa krävs då betalningsdatum ofta infaller innan föreningen fått in pengarna på större beställningar.
 • Andreas Tranlöv ber om en förklaring kring fonden. Hultin svarar att de extra pengarna supporterkorten gav inte skall in i ordinarie verksamhet utan tanken är att dessa ska avsättas i en fond där pengar kan sökas till projekt som gynnar supporterkulturen kring IFE. Det är inte bestämt vad man kan söka pengar till men exempelvis ansöktes om pengar till en bättre server när fastningen.se lanserades. Per Hultin, föreningens revisor, förklarar att styrelsen ska ta fram stadgar för fondens förfarande om avsättningen godkänns. Kassör Andersson förklarar att pengarna just nu finns på ett separat räntebärande konto.
 • Mötet godkänner därefter verksamhetsberättelsen och resultatrapporten.

 §7. Revisor Per Hultin läser revisionsrapporten.

 §8. Mötet röstar för ansvarsfrihet för styrelsen.

§9. Ordförande Anders Hultin presenterar styrelsens tankar, idéer och planer inför det kommande verksamhetsåret. Hultin menar att föreningen kommit en bra bit på vägen men det finns mycket kvar att fortsätta utveckla framförallt kring läktarbiten och att höras mer. I mitten av februari ska den nya styrelsen på konferens till Stenungsbaden, via ett samarbete med SISU, där bland annat budget kommer att sättas, alltså finns inga siffror att visa för närmaste året ännu. Efter det konstituerande styrelsemötet kommer det tanker och idéer från styrelsen att presenteras.

 • Alfred Johansson undrar hur man ska utveckla Gula Villan mer gällande såväl användning som ombyggnad? Anders Hultin håller med om att det är för liten aktivitet i Gula Villan nu och att det finns större potential att använda Gula Villan vilket är en av utmaningarna under 2013.
 • Anders Hultin igen: inför året finns möjligheten till några spännande Europaresor som föreningen hoppas på och man har varit i kontakt med en Elfsborgssponsor angående resor. Förhoppningen är att lyckas arrangera en flygresa för första gången om ett bra resmål dyker upp och om intresse finns.

§10. Fastställande av medlemsavgiften för 2014. Styrelsen föreslår oförändrade avgifter. Mötet anser nog med förslag. Oförändrad avgift klubbas igenom.

§11. Ärenden föreslagna av styrelsen. Anders Hultin: Man kan konstatera att ekonomin ser bra ut och att man byggt upp den över flera år. Årets resultat beror till stor del på ökade medlemsantal, men man vet dock inte hur det ser ut i framtiden så det är bra med en stabil kassa inför kommande år. Samtidigt har föreningen inget intresse av att gå med vinst, utan föreningens pengar skall komma till nytta för medlemmarna via t.ex. fortsatt billiga resor till bortamatcherna.

§12. Valberedningens sammankallande Linus Ternander presenterar valberedningens (Linus Ternander, Olivia Olausson, Fredrik Johansson) förslag till styrelse. Till ordförande föreslås Anders Hultin på ett omval under 2 års tid. Mötet väljer om Anders Hultin. Därefter ska fyra ledamöter väljas in, tre nyval och ett omval, alla på 2 år. Emelie Haglund föreslås på omval av ledamot. Mötet godkänner. Valberedningens tre förslag till nyval: Tobias Bornefalk, Kalle Schedin samt Simon Ring, väljs alla tre in av mötet.

 • Anders Hultin berättar att kvar i styrelsen sedan tidigare är Kennet Johansson, Glenn Holvik Gustavsson, Josef Borhammar samt Jesper Andersson. Samtliga med ett år kvar. Man framför även tack till Magnus Jansson, Kim Eriksson och Jonas Bodén som nu lämnar styrelsen.
 • Val av revisorer. Sittande revisorer Jonas Lidén och Per Hultin föreslås. Sittande revisorer väljs om.
 • Val av ledamöter till valberedningen samt sammankallande. Sittande valberedning föreslås samt Alfred Johansson. Förslaget godkänns och valberedningen kommer bestå av Linus Ternander som sammankallande tillsammans med Olivia Olausson, Fredrik Johansson och Alfred Johansson.

§13.  Behandling av motioner. Inga motioner har inkommit till årsmötet.

§14. Övriga frågor:

 • Patrik Brandt undrar om det planeras någon upptaktsträff lik 2012. Emelie Haglund svarar att man pratat med tränarna och det tyvärr inte går att få in en träff nu på våren på grund av cupmatcher etcetera. Ett förslag om att göra något liknande under sommaren istället har kommit upp och skall kollas vidare på.
 • Emelie ber om ordet och berättar kort att man redan nått 603 medlemmar. 2012 var man inte över 600 förrän i april. Medlemsutskicket kom dessutom ute senare i år så förhoppningen finns om ännu ett nytt medlemsrekord.
 • Håkan Käck undrar om det blir någon års-DVD med tanke på att 2012 var ett stort år. Anders Hultin svarar att det finns material och man jobbar på den men det är osäkert när filmen kommer presenteras.
 • Håkan Käck undrar om man planerar någon uppföljare till skivan som släpptes för några år sedan. Glenn Holvik Gustavsson svarar att funderingar finns. Förra året lades energi på att få igång Gula Sidorna igen men även en skiva vore trevligt för att ytterligare stärka supporterkulturen kring IFE.
 • Tomas Svensson berättar om när han varit i Frankfurt på fotboll och sett hur band spelar för supportrarna vid läktarna innan match. Hade det varit något för Guliganerna, alltså bara för ståplats? Anders Hultin svarar att det kanske är något man kunde använda pengar från fonden till, för att stärka gemenskapen på Elfsborgsläktaren. Patrik Brandt föreslår även att man kan genomföra spelningar i villan.
 • Andreas Tranlöv undrar om tankarna kring gula sidorna. Glenn Holvik Gustavsson berättar att man ska ha ett möte inom kort då numret ska dyka upp i mars tillsammans med årets medlemskort.  Förhoppningen är att producera tre nummer i år.
 • Andreas Tranlöv berättar om att Gula Villan storstädats och att ett förslag finns på sko-förbud på övervåningen för att minska skötsel/städ. Frågan är alltså om styrelsen kan uppgradera villa-reglerna. Anders Hultin svarar att det är något som styrelsen skall kolla på.
 • Andreas Tranlöv undrar kring renovering av villan och nytt möblemang då det varit samma sedan 2008 vilket är slitet nu. Jesper Andersson svarar att frågan om uppgraderingar har beslutats i styrelsen men det måste tas beslut om vad som behövs. Jesper Andersson uppmanar folk att hålla ögonen öppna efter konkurser och utförsäljningar.
 • Andra saker som behövs i att iordningställas i Gula Villan är diskmaskinsinstallationen samt ett fint förvaringsskåp för gåvor som föreningen fått.
 • Eric Sjölin poängterar medlemsantalet och antalet sålda seriebiljetter, att detta fått en stark start men att det samtidigt kan utvecklas betydligt mer. Han uppmanar deltagarna att hjälpas åt att sprida ordet om vilka möjligheter vi har, påtala antalen, visa att vi är många och växer och är på frammarsch.
 • Anders Hultin fortsätter på biljett-spåret och uppmanar deltagarna att köpa biljett till premiärmatchen om man inte redan köpt sin seriebiljett. Tomas Svensson undrar om det inte varit för lite information om seriebiljetterna och Anders Hultin säger att Guliganerna kommer kontakta IFE gällande seriebiljettsförsäljningen.
 • Anders Hultin har lite annan information gällande resor. Nitta Busstrafik är föreningens längsta och trognaste samarbetspartner som ger bra priser och förutsättningar för bra resor. Därför är det av yttersta vikt att såväl bussbolaget, resenärer och chaufförerna är nöjda med resorna och att man därför förväntas att vissa varandra respekt under resorna. Emelie Haglund påpekar att det inte bara gäller i bussarna utan även under mat-stoppen.
 • Patrik Brandt undrar hur det ser ut med bortasupporterkortet för 2013. Eric Sjölin svarar att det ser ut att bli en fortsättning för korten men upplägget är inte färdig diskuterad, mer info kommer.
 • Andreas Tranlöv undrar hur planeringen ser ut inför premiärresan. Emelie Haglund svarar att information kommer att släppas exakt en månad innan avresa. Nytt för i år är att man istället för att ha tidsbegränsat billigare pris funderar på att ha ett visst antal platser till extrapris. Då får man förhoppningsvis med folk tidigare och ökar intresset.
 • Emelie Haglund berättar lite om souvenirerna. I slutet av februari hoppas hon man att de nya sakerna finns att köpa. Utbudet på t-shirtar med nya tryck är stort och nu finns fler färger.
 • Eva Fihn som även är en av de som administrerar Elfsborgs Facebook-grupp ber om hjälp att rensa undan opassande inlägg. Ju fler som hjälps åt och uppmärksammar och anmäler exempelvis rasistiska tendenser desto bättre.
 • Alfred Johansson avslutar med en kort uppmaning att tifo-gruppen tacksamt tar emot tyg, färg, plaströr, symaskiner etc. De är väldigt glada för hjälp.

§15. Mötet avslutas.

Vid pennan

Eva Fihn

Protokollet justerat av

Anders Hultin, mötetsordförande
Tobias Bornefalk, justeringsman
Alfred Johansson, justeringsman

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela