Guliganerna

Guliganerna

Kallelse till Guliganernas årsmöte 2013!

Guliganerna kallar till årsmöte för 2013. Tid och plats som gäller är onsdagen den 6 februari kl. 18.00, Ryavallscafeterian. Glöm inte att medta medlemskortet för 2012.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda skriftligt senast den 23/1. Har du en motion eller andra tankar rörande årsmötet och föreningens verksamhet, tveka inte att höra av dig med dessa. Lättast är om du mailar till info@guliganerna.se.

Dagordning
1.Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2.Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
3.Fastställande av dagordningen.
4.Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5.Val av justeringsmän, som jämte mötesordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
6.Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för det gånga verksamhetsåret.
7.Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det gånga verksamhetsåret.
8.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Presentation av styrelsens tankar, idéer och planer inför det kommande verksamhetsåret.
10.Fastställande av medlemsavgiften.
11.Val av:
a, Ordförande
b, Ledamot 1.
c, Ledamot 2.
d, Ledamot 3.
e, Ledamot 4.
f, Två revisorer på en tid av två år, varav en är sammankallande.
12. Val av ledamöter till valberedningen varav en sammankallande.
13.Behandling av motioner från medlemmar som skriftligen lämnat dessa till styrelsen, senast två veckor före föreningens årsmöte.
14.Övriga frågor
15.Mötets avslutande

Kontakta valberedningen
Som ni ser på dagordningen är det som vanligt val på ett antal platser i styrelsen. För mer information om hur du föreslår någon, själv kandiderar och om valberedningen i sig kan du kontakta Linus Ternander som är sammankallande i valberedningen på linus.ternander@guliganerna.se

För att läsa hela Guliganernas stadgar, klicka här.

Ett svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela