Guliganerna

Guliganerna

Årsmötesprotokoll 2018

Guliganernas årsmöte 2018

Datum: 2018-01-31
Tid: Kl 18:00
Plats: Borås Arena, pressrum.

§1. Isak Edén öppnar mötet genom upprop och fastställande av röstlängd för mötet. Alla deltagare som betalt medlemsavgiften för 2017 har rätt till en röst. På mötet är det cirka 40 medlemmar som deltar.

§
2. Isak Edén frågar om deltagarna kan godkänna att mötet utlysts korrekt, bland annat på Guliganernas hemsida. Utlysandet godkänns.

§3. Dagordningen för mötet fastställs med en förändring, val av två revisorer på en tid av två år stryks eftersom de valdes förra året. Dagordningen med förändring godkänns.

§4. Till val av ordförande för mötet valdes Tomas Svensson. Till val av sekreterare valdes Sara Karlén.

§5. Val av justeringsmän samt rösträknare. Hans Gabrielsson samt Josef Borhammar valdes.

§6. Ordförande Isak Edén går igenom verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret. Verksamhetsberättelsen finns i pappersform på plats och har publicerats på hemsidan inför årsmötet. Därefter går kassör Jesper Andersson igenom resultat och balansräkning.Mötet godkänner därefter verksamhetsberättelsen och resultatrapporten.

  • Sammanfattningsvis är styrelsen nöjda med det gångna verksamhetsåret. Arbetet har varit gott även utanför kärnområdena medlemmar, resor och souvenirer. Fokus runt om och inom verksamheten har varit på ett långsiktigt och hållbart styrelsearbete, kulturskapande värde, relationer med Elfsborg och media och fortsatt utvecklande av Elfsborgsläktaren.  
  • Guliganerna gick under året back -5380 kr varav det budgeterade var -22000, ett resultat som alltså var bättre än planerat. Antalet betalande medlemmar sjönk vilket gjorde att utgifterna under hösten stramades åt. Intäkterna för souvenirer ökade. Kostnaderna för resorna ökade. Hyran för Gula villan ökade från 29000 kr till 47000. Övriga kostnader sjönk med 90000. Ekonomin är under kontroll. 

Ordförande frågar medlemmarna om någonting ska läggas till i verksamhetsberättelsen. Mötet godkänner verksamhetsberättelsen.

§7. Revisor Anders Simonsson läser revisionsrapporten som godkänner arbetet och föreslår att medlemmarna ger styrelsen ansvarsfrihet.

§8. Mötet röstar för ansvarsfrihet för styrelsen.

§9. Ordförande Isak Edén presenterar styrelsens tankar, idéer och planer inför det kommande verksamhetsåret. Edén säger att den nya styrelsen som röstas fram på mötet kommer att åka på en styrelsehelg om ett par veckor till Varberg där det nya året ska arbetas med.

  • Tomas Svensson frågan Edén om det är honom en kontaktar via mail för samtal. Edén svarar ja, eller på valfri social media.

§10. Fastställande av medlemsavgiften. Jesper Andersson, kassör från styrelsen, föreslår oförändrad medlemsavgift. Mötet anser nog med förslag. Mötet godkänner oförändrad medlemsavgift.

§11. Valberedningen presenteras av sammankallande Frans Lindman. I valberedningen finns Lindman och Simon Ring. Tidigare var även Sara Karlén med men hoppade under året av för att själv kandidera till styrelsen. Lindman frågar årsmötet om de vill få förslagen presenterade och genomröstade post för post eller ihopklumpat. Medlemmarna väljer post för post.

Till styrelsen väljs:

a) Vice ordförande på 2 år. Kennet Johansson.
b) Kassör på 2 år. Kim Eriksson.
c) Ledamot 1 på 2 år. Andreas Nilsson.
d) Ledamot 2 på 2 år. Tomas Svensson.
e) Ledamot 3, fyllnadsval på 1 år. Jesper Andersson.
f) Ledamot 4, fyllnadsval på 1 år. Sara Karlén.
g) Ledamot 5, fyllnadsval på 1 år. August Nolbrant.

§12. Val av Valberedning, varav en är sammankallande. Årsmötet väljer Simon Ring, Alma Proff och Frans Lindman. Lindman valdes till sammankallande. Andreas Tranlöv väljs in som adjungerad valberedare.

§13. Behandling av motioner och förslag från medlemmar. Inga motioner var inskickade.

§14. Övriga frågor

  • Isak Edén berättar för medlemmarna att hyreshöjningen av Gula villan är en stor utgift och ber därför medlemmarna att fram tills medlemsmötet tänka över och komma med åsikter gällande hur vi vill ha (eller inte ha) Villan. Jesper Andersson lyfter i frågan om lokal att GTS’s behov bör ta utgångspunkt och ber medlemmarna även tänka över prioriteringen av vems behov för lokal, om GTS behov kan gå före annan aktivitet snarlik de som villan har nu. Christer Johansson frågar om när villan kan sägas upp. Edén och Andersson berättar att det är relativt förhandlingsbart, på pappret står det 9 månader. Mötesordförande Tomas Svensson uppmanar medlemmarna att komma på medlemsmötet där frågan ska diskuteras.
  • Anders Simonsson frågar hur styrelsen ställer sig till motionerna som kommit in till IF Elfsborg inför årsmötet i mars som berör (dam)fotbollen.

    Josef Borhammar föreslår att medlemmar kan stanna kvar efter mötet och diskutera det redan ikväll. Isak Edén uppmuntrar till detta. Sara Karlén frågar om plats, varpå Isak Edén säger att de kan vara kvar i lokalen. Anders Larsson föreslår ett möte när gränsen för motioner är nådd då alla motioner kan diskuteras. Diskussion om huruvida när och var detta möte ska vara uppstår och beslutas påbörja efter årsmötet. Gunnar Edén frågar om vad för motioner som kommit in. Isak Edén svarar att i nuläget, som Isak känner till har tre motioner kommit in. Två rörande (dam)fotboll och en gällande redovisning av publiksiffran vid matcher.
  • Sara Karlén uppmanar till engagemang kring supporterrådsmöterna. Isak Edén ber henne berätta utförligare vad supporterrådsmöten är. Karlén berättar att det är ett möte med Guliganerna och representanter från Yellow Fanatics, Gulsvarta systrar, IF Elfsborgs kansli och styrelsen för IF Elfsborg samtalar om frågor rörande supportrar och IF Elfsborg. Hon ger exempel på saker som gjorts med arbetet som Vi-Tillsammans-resan och målning av gångarna på Elfsborgsläktaren. Hon uppmanar till aktivitet av att göra saker snarare än att bara diskutera.  
  • Isak Edén skickar ett stort tack till de som suttit i styrelsen men som hoppar eller hoppat av. Han, på styrelsens vägnar, tackar Christoffer Kjörnsberg, Jacob Franzén, Rebecka Lundell och Niclas Johansson. Edén tackar även för kvällens möte och för visat intresse.

§15. Mötets avslutas

Sekreterare: Sara Karlén
Godkänt av justerare: 
Hans Gabrielsson & Josef Borhammar

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela